Pro objednání schůzky nás kontaktujte…

JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka
Kobližná 19
602 00 Brno

a

JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát
Dřevařská 12
602 00 Brno
dále jen (“Správce“)

Naše kontaktní údaje

Oprávněná osoba na úseku osobních údajů: JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka

Tel 607270689

E-mail: valickova@brno-advokatnikancelar.cz

Ochrana osobních údajů je záležitostí důvěry a my bychom Vás chtěli ujistit, že u nás jsou Vaše osobní údaje v bezpečí. Ochrana a shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů v souladu se zákonem jsou pro nás velmi důležité a umožňují nám chránit Vaše soukromí. Máme zavedeny vnitřní systémy a mechanismy pro dostatečné zabezpečení při zpracování osobních údajů.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Shromažďujeme o Vás identifikační, kontaktní a platební údaje

U našich klientů:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště/sídla
 • adresa elektronické pošty
 • IČ, DIČ
 • telefonní číslo
 • bankovní účet

U zájemců kontaktujících nás prostřednictvím formuláře na webových stránkách pouze:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • adresa elektronické pošty

Jak jsme získali Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsme získali přímo od Vás, případně z veřejně dostupných registrů a rejstříků, jako je např. portál www.justice.cz, administrativní registr ekonomických subjektů, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí.

Proč a za jakým účelem shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Provádíme zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění našich veřejnoprávních povinností.

Vaše osobní údaje tedy potřebujeme a zpracováváme za účelem uzavření smlouvy, poskytování právních služeb, jakož i pro realizaci díla, řešení odpovědnosti za vady, komunikaci s Vámi a pro plnění povinností určených zákonem, zejména ve vztahu k archivaci dokumentů a účetnictví.

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž pro účely případného reklamačního či soudního řízení.

V případě kontaktních formulářů pak zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem kontaktování Vás.

Na základě jakého právního titulu (důvodu) zpracováváme Vaše osobní údaje?

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli nebo se chystáme uzavřít.
 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti, neboť zákony nám ukládají povinnost archivovat některé dokumenty, zejména daňové doklady. Tuto povinnost nám ukládá zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále nám povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje ukládá též zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii.
 3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je po provedeném testu rovnováhy dále náš oprávněný zájem. Osobní údaje rovněž budeme zpracovávat, a to i po skončení smluvního vztahu, pro případné soudní řízení. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku – bližší informace jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu, nezapomeňte si je přečíst!
 4. Právním základem pro zpracování osobních údajů může být i souhlas, například za účelem kontaktování Vás při vyplnění formuláře na našich webových stránkách. Souhlas můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese valickova@brno-advokatnikancelar.cz, případně písemně na naší adrese uvedené výše.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje jsou, pro zajištění výše popsaných účelů, předávány třetím subjektům a jsou jimi zpracovávány, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením a zákonem.

Zpracovatelem, jiným správcem nebo třetí osobou, kterým jsou osobní údaje předávány a jsou jimi zpracovány, jsou:

 • Spolupracující advokáti
 • pojišťovna v případě pojistné události
 • účetní kancelář z důvodu zpracování účetnictví
 • IT technik z důvodu zajištění plynulého chodu informačních systémů
 • přepravce pro předání a doručení Vaší zásilky

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále za splnění zákonných podmínek kladených pro advokáty též orgány státní správy či Česká advokátní komora.

Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

Jak dlouho si ponecháme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budou trvat účinky práv a povinností ze smlouvy.

Po skončení smluvního vztahu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 4 let z titulu oprávněného zájmu, případně jeden rok po uplynutí promlčení doby, podle toho, která z těchto dob je delší.

Pokud nám zákon či stavovské předpisy ukládají povinnost archivovat Vaše osobní údaje po určitou dobu, budou tyto osobní údaje archivovány a uloženy nejdéle po dobu stanovenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů a uzavření smlouvy je dobrovolné, potřebujeme je ale pro uzavření a plnění smlouvy. Rovněž nám i zákon ukládá povinnost vzhledem k účetním dokladům zpracovávat Vaše osobní údaje. Pokud byste nám osobní údaje neposkytli, nemůžeme s Vámi uzavřít smlouvu.

Jak se můžete bránit proti zpracování osobních údajů námi?

Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů námi, máte možnost uplatnit Vaše práva, o kterých Vás informujeme níže. Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, valickova@brno-advokatnikancelar.cz.

Jaká jsou Vaše práva?

1. Právo na informace

Vaše hlavní právo je právo na informace, zejména zda, proč a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje. K tomuto slouží tento dokument, který právě čtete. Nedochází u nás k automatizovanému rozhodování. Pokud byste chtěli získat jakékoli další informace, kontaktujte nás na e-mailu: valickova@brno-advokatnikancelar.cz

2. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům a rovněž sdělení informací, zda a případně za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme. O tomto Vám vydáme potvrzení na Vaši žádost. V případě, že chcete využít tohoto práva, kontaktujte nás prosím na e-mailu: valickova@brno-advokatnikancelar.cz

3. Právo na opravu

Máte právo na to, abychom opravili bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Za tímto účelem Vás žádáme, abyste si na účetních dokladech, na smlouvách, objednávkách, případně v administraci zkontrolovali Vaše osobní údaje. V případě, že tyto dokumenty nemáte k dispozici či v případě jakýchkoli nesrovnalostí nás prosím kontaktujte na e-mailu: valickova@brno-advokatnikancelar.cz Obratem Vaše osobní údaje opravíme.

4. Právo na výmaz (být zapomenut)

Máte právo rovněž na to, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné
 • odvoláte svůj souhlas, pokud jste nám jej udělil
 • vznesete námitky proti zpracování
 • osobní údaje zpracováváme protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

5. Právo na omezení zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat omezeně, pokud:

 • budete popírat jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření přesnosti
 • je zpracováváme protiprávně, nepřejete si jejich výmaz, ale jen omezení jejich použití
 • osobní údaje nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesete námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, jestli převažují Vaše nebo naše oprávněné zájmy nad dalším zpracování osobních údajů

6. Právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá Vaše práva obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo získat své osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

V případě zájmu o přenositelnost nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: valickova@brno-advokatnikancelar.cz

7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. U nás neprobíhá automatizované rozhodování ani profilování.

8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu nebo vznést námitku

Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: valickova@brno-advokatnikancelar.cz

9. Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

10. Právo odvolat souhlas, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

Souhlas můžete odvolat na naší adrese uvedené výše, nebo e-mailem na valickova@brno-advokatnikancelar.cz

Reklamní systémy

Remarketing/retargeting

Pro účely remarketingu shromažďujeme soubory cookies uložené v prohlížeči návštěvníka webu. Soubory cookies obsahují informace o používání webových stránek uložené na pevném disku Vašeho počítače. Jejich účelem je zobrazení a přizpůsobení služeb poskytovaných takovou webovou stránkou při každé Vaší další návštěvě. Cookies také slouží k analýzám provozu na webu, k reklamním a marketingovým účelům. Používají je téměř všechny webové stránky a pro Váš systém nepředstavují žádné nebezpečí. Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, typicky to můžete provést v nastaveních svého prohlížeče.

Remarketing či retargeting je zajištěn firmami Google a Seznam a.s. k zobrazování reklam na základě Vašich předchozích návštěv našich stránek. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve Vyhledávání Google, Vyhledávací síti Google, v Obsahové síti Google prostřednictvím reklamní sítě Google, ve Vyhledávací síti SEZNAM a.s. a v Obsahové síti Seznam prostřednictvím reklamní sítě Sklik.

Google analytics

Používáme služeb Google Analytics, tedy službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná společností Google. Tato služba využívá soubory cookies k provádění analýz činnosti uživatelů na našem webu. Google tyto informace používá k hodnocení způsobů, kterými využíváte naše webové stránky, k sestavování přehledů činností na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s činnostmi na webu a využitím internetu.

Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookies o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech amerických. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů lze nalézt na http://www.google.com/intl/en/policies/terms nebo na http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Anonymní osobní údaje: zobrazení reklam, analytika, údaje z prohlížeče, údaje o souboru cookies, datum/čas, demografické údaje, typ hardwaru/softwaru, poskytovatel internetových služeb, údaje o interakcích, zobrazení stránek, domény služeb

V rámci Google analytics jde o trvalý soubor cookies, jehož platnost vyprší za 2 roky. S každou další návštěvou se jeho platnost obnoví na další 2 roky.

Google Adwords

Tento soubor cookies nám umožňuje vytvářet, využívat a spravovat digitální reklamu.

Anonymní osobní údaje: zobrazení reklam, analytika, údaje z prohlížeče, údaje o souboru cookies, datum/čas, demografické údaje, typ hardwaru/softwaru, poskytovatel internetových služeb, údaje o interakcích, zobrazení stránek, domény služeb.

Platnost souborů cookies 2 roky.

Remarketing

Anonymní osobní údaje: zobrazení reklam, analytika, údaje z prohlížeče, údaje o souboru cookies, datum/čas, demografické údaje, typ hardwaru/softwaru, poskytovatel internetových služeb, údaje o interakcích, zobrazení stránek, domény služeb

Tento soubor cookies nám umožňuje vytvářet, využívat a spravovat digitální reklamu.

Platnost souborů cookies 2 roky.

Sklik, retargeting

Naše webové stránky mohou využívat technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit na adrese http://www.imedia.cz.

Tyto služby využíváme pouze za účelem získání statistiky návštěvnosti našich stránek, a za účelem zvyšování návštěvnosti našich webových stránek.


© Užití, kopírování a šíření je možné výlučně pro interní účely advokátů JUDr. Ireny Valíčkové, MBA, advokátky a JUDr. Adama Valíčka, MBA, advokáta. Šíření či použití jinou osobou než autory – JUDr. Valíčkovou a JUDr. Valíčkem, je možné jen s písemným souhlasem autorů.

Přehled služeb
Potřebujete pomoci? Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme Vám Kontaktujte nás